Algemene voorwaarden

English version / Version française 

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de wederzijdse ondertekening van een bestelbon of bevestiging van bestelling via e-mail.

1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van het bestelbon of bestelling via e-mail waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

2. Webdesigndiensten.

Artikel 2.1: De webdesigndienst bestaat uit het ontwikkelen van een website volgens de specificaties van de klant enerzijds, en indien uitdrukkelijk overeengekomen het onderhoud van deze website anderzijds. 

‘Designaid bv’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die zij onderhouden. Tevens is ‘Designaid bv’ niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van hacking of andere beveiligingsinbreuken op de websites die ‘Designaid bv’ ontwikkelt of onderhoudt.

2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend, gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op vooropgestelde prijsoffertes.

2.3. Bij aanvraag van een offerte voor webdesigndiensten worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag

zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
2.4. Alle offerten zijn geldig gedurende 21 werkdagen.

2.5. Bij ondertekening van een bestelbon waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zal 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

2.6. Bij oplevering van de afgewerkte website wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot.

2.7. Alle kosten die door ‘Designaid bv’ gemaakt worden voor de ontwikkeling van een specifieke toepassing, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant, tenzij dit anders overeengekomen wordt. Evenwel wordt de klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gesteld.

2.8. Met betrekking tot de goedkeuring van het eindresultaat van te leveren ontwerpen gaat ‘Designaid bv’ een inspanningsverbintenis aan. Op basis van vooraf bepaalde instructies vanwege de klant zal ‘Designaid bv’ een zo goed mogelijk eindresultaat nastreven dat binnen de mate van het mogelijke en redelijke aan deze instructies voldoet.

3. Andere diensten

3.1. Andere diensten worden steeds afgewerkt onder bijkomende contractuele bepalingen, in samenspraak met de klant.

4. Betalingsmodaliteiten

4.1. De bedragen die de klant verschuldigd is onder deze overeenkomst zullen gefactureerd worden zoals elders in deze overeenkomst vermeld, bij de beschrijving van de verschillende diensten, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De facturen van ‘Designaid bv’ zijn betaalbaar uiterlijk 21 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend aan de wettelijke
rentevoet met zich mee.

4.3. ‘Designaid bv’ houdt zich het recht voor, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

5. Wijzigingen

5.1. ‘Designaid bv’ mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de
verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding

5.2. ‘Designaid bv’ behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.

5.3. ‘Designaid bv’ behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

5.4. De klant dient ‘Designaid bv’ tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door ‘Designaid bv’ of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

6. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

6.1. ‘Designaid bv’ brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen ‘Designaid bv’ en de klant enerzijds, het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing
anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer d.d. 8/12/1992.

7. Aansprakelijkheid

7.1. ‘Designaid bv’ is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal ‘Designaid bv’ in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven,
financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.

8. Overdracht

8.1. De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Designaid bv’.

8.2. Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en overlater dienen ‘Designaid bv’ een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.

9. Levering

9.1. Onder digitale levering wordt verstaan: het leveren van ontwerpen op cd-rom of per e-mail.

9.2. Wanneer de klant nalaat tijdig en duidelijk de informatie en/of het ondersteunend materiaal te verstrekken dat ‘Designaid bv’ nodig acht voor het uitvoeren van haar prestaties, wordt de opdracht geschorst tot de klant de nodige informatie aanlevert en zal de leveringsdatum onherroepelijk gewijzigd worden naar een later tijdstip. Enige schadevergoeding kan niet geëist worden van ‘Designaid bv’.

10. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

10. 1. Elke factuur opgemaakt door Designaid bv is door de klant definitief aanvaard indien zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden.

10. 2 Bij niet-betaling heeft Designaid bv het recht, na schriftelijke verwittiging, alle werkzaamheden te schorsen.

10. 3. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 75,00 EUR en verwijlrente ten belope van 1% per maand

10.4. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 21 dagen betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.

10.5. Indien de herinnering zonder gevolg blijft, zal ‘Designaid bv’ alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen
vanwege de klant.

10.6. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan ‘Designaid bv’ onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet
eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

10.7. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10.8. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.

10.9. In alle gevallen van beëindiging, door ‘Designaid bv’ of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt ‘Designaid bv’ het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

10.10. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door ‘Designaid bv’ als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

10.11. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van dit artikel, worden alle gegevens bij beëindiging van deze overeenkomst die zich op een computer of server beheerd door ‘Designaid bv’ bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

10.12. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.