Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen

  1.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle producten die verkocht worden, alle werken die gecreëerd worden en alle diensten die geleverd worden door Designaid bv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te adres en die ingeschreven is in de KBO onder het nummer nr. (“Designaid”).
  1.2. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de wederzijdse ondertekening van een bestelbon of bevestiging van een bestelling via e-mail.
  1.3. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden worden als nietig beschouwd en
vervangen door de voorwaarden hierin vermeld
  .
1.4. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de bestelbon of bestelling via e-mail waarop deze
Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.
  1.5. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Offertes en webdesign diensten

  2.1. De webdesign dienst bestaat uit het ontwikkelen van een website volgens de specificaties van de klant enerzijds, en indien schriftelijk overeengekomen het onderhoud van
deze website anderzijds.
  2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend, gebaseerd op het werkelijke aantal
gepresteerde werkuren, hetgeen de klant aanvaardt. Dit is niet van toepassing op vooropgestelde prijsoffertes.
  2.3. Bij aanvraag van een offerte voor webdesign diensten worden informatieve, niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag
zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst noch tot (gerechtelijke) vorderingen vanwege de klant.
  2.4. Alle offertes zijn geldig gedurende 15 (vijftien) werkdagen na verzending door Designaid. Offertes zijn vertrouwelijk en mogen slechts na schriftelijke toestemming van Designaid aan derden worden meegedeeld.
  2.5. Bij ondertekening van een bestelbon waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zal 50% (vijftig procent) van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.
  2.6. Bij oplevering van de afgewerkte website wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot.
  2.7. Alle kosten die door Designaid gemaakt worden voor de ontwikkeling van een specifieke toepassing, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten
laste van de klant, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen wordt. Evenwel wordt de klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gesteld.
  2.8. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen en taksen.

 3. Andere diensten

  3.1. Andere diensten worden steeds afgewerkt onder bijkomende contractuele bepalingen, in samenspraak met de klant. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Voorwaarden ook op die diensten van toepassing.

 4. Betalingsmodaliteiten

  4.1. De bedragen die de klant verschuldigd is onder deze overeenkomst zullen gefactureerd worden zoals elders in deze overeenkomst vermeld, bij de beschrijving van de verschillende
diensten, tenzij anders overeengekomen.
  4.2. De facturen van Designaid zijn betaalbaar uiterlijk 21 (eenentwintig) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken
van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke.
  4.3. Designaid houdt zich het recht voor een maximum openstaand factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant
tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

 5. Wijzigingen

  5.1. Designaid mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt
hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de
verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.
  5.2. Designaid behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het
ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.
  5.3. Designaid behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Designaid zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de gewijzigde voorwaarden, die vanaf deze informatie onmiddellijk in werking zullen treden naar de klant toe.
  5.4. De klant dient Designaid tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade
geleden door Designaid of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

 6. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

  6.1. Designaid brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een gegevensbestand, en kunnen
gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen Designaid en de klant enerzijds, het klantenbeheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing
anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig
de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer d.d. 8/12/1992.
  6.2. Indien de klant data aanlevert aan Designaid ter verwerking, staat de klant als enige in voor het bekomen van alle nodige toestemmingen daartoe van alle personen wiens gegevens deel uitmaken van die data. Designaid zal dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid treffen.

 7. Aansprakelijkheid

  7.1. Designaid gaat, wat de dienst ook moge zijn, enkel een inspanningsverbintenis aan, hetgeen de klant aanvaardt. Op basis van vooraf bepaalde instructies vanwege de klant zal Designaid een zo goed mogelijk eindresultaat nastreven dat binnen de mate van het mogelijke en redelijke aan deze instructies voldoet.
  7.2. Met uitzondering van bedrog of zware fout is Designaid niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal Designaid in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven,
financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.
  7.3. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling is de aansprakelijkheid van Designaid sowieso beperkt tot het factuurbedrag van de aan de klant geleverde dienstenen goederen, hetgeen de klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.
  7.4. De klant is gehouden zelf en op eigen kosten een back-up bij te houden van de door Designaid geleverde diensten. Designaid is niet verantwoordelijk voor het gebeurlijk verlies van enige data en/of bestanden door de klant, hetgeen de klant aanvaardt.

 8. Overdracht

  8.1. De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Designaid.
8.2. Door de overdracht, voor zover deze door Designaid wordt aanvaard, worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en de klant dienen Designaid een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.
  8.3. Designaid heeft ten allen tijde het recht beroep te doen op onderaannemers, hetgeen de klant aanvaardt.

 9. Levering van gegevens

  9.1. Onder digitale levering wordt verstaan: het leveren van ontwerpen op cd-rom, per e-mail, via een FTP-server of andere gelijkaardige digitale bronnen van aanlevering.
  9.2. De klant is gehouden de door Designaid gevraagde data, gegevens en bestanden te leveren die nodig zijn zodat Designaid haar opdracht ten volle zou kunnen vervullen.
  9.3. Wanneer de klant nalaat tijdig en duidelijk de informatie en/of het ondersteunend materiaal te verstrekken dat Designaid nodig acht voor het uitvoeren van haar prestaties, wordt de opdracht geschorst tot de klant de nodige informatie aanlevert en zal de leveringsdatum onherroepelijk gewijzigd worden naar een later tijdstip. Enige schadevergoeding kan niet geëist worden van Designaid.

 10. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

  10. 1. Elke factuur opgemaakt door Designaid is door de klant definitief aanvaard indien zij niet binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin
de redenen van betwisting op gedetailleerde en gemotiveerde wijze uiteengezet worden.
  10. 2. Bij niet-betaling van een factuur zullen automatisch nalatigheidsinteresten ten belope van 12 % (twaalf procent) per jaar, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, aangerekend worden, evenals een verhoging van 10 % (tien procent) op alle openstaande bedragen, met een minimum van 200 € (tweehonderd euro).
  10.3. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 21 dagen betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.
  10.4. Indien de herinnering gedurende 1 (één) week zonder gevolg blijft, zal Designaid alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen
afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
  10.5. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen
doen, kan Designaid onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet
eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
10.6. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het
gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
  10.7. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.
  10.8. In alle gevallen van beëindiging, door Designaid of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging
van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Designaid het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding
te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
  10.9. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Designaid als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
  10.10. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van dit artikel, worden alle gegevens bij beëindiging van deze overeenkomst die zich op een computer of server beheerd
door Designaid bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

 11. Termijnen

  11.1. Alle door Designaid gegeven termijnen zijn louter indicatief.
  11.2. Bij niet-naleving van een of meerdere termijnen door Designaid, om welke reden dan ook, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige herleiding van de prijs, schadevergoeding en/of welke compensatie dan ook voor de klant.

 12. Intellectuele rechten

  12.1. Indien de klant data, gegevens, bestanden, werken, enz. van welke aard ook (teksten, design, muziek, databases, tekeningen, foto’s, animaties, films, logo’s, enz.) aanlevert aan Designaid om door deze laatste bewerkt, dan wel anderszins gebruikt te worden, waarborgt de klant over alle nodige rechten daartoe te beschikken en vrijwaart de klant Designaid tegen alle mogelijke aanspraken, van welke aard ook, van derden.
  12.2. De klant krijgt een niet-exclusieve auteursrechtelijke licentie om de door Designaid geleverde diensten en/of producten (logo, website, enz.) gedurende 5 (vijf) jaar te gebruiken, mits de klant de daarvoor verschuldigde vergoeding betaalt. Deze wordt apart aangerekend op de factuur. Na het verstrijken van deze periode dient een nieuwe licentie bekomen te worden met een bijkomend te betalen vergoeding. Deze licentie geeft de klant niet het recht om de door Designaid geleverde diensten en/of producten te wijzigen. Bij websites dient de naam van Designaid steeds vermeld te worden als ontwerper hiervan. Buiten deze niet-exclusieve gebruikslicentie blijven alle overige rechten uitdrukkelijk voorbehouden aan Designaid.

 13. Varia.

  13.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.
  13.2. De klant waarborgt dat hij gerechtigd en bevoegd is om de bestelling bij Designaid te plaatsen en dat hij geen enkele andere overeenkomst getekend heeft noch enige andere verbintenis is aangegaan, van welke aard ook, die hem zou verhinderen de overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren. Indien de klant de bestelling voor een derde plaatst, heeft Designaid het recht de klant in betaling aan te spreken indien de derde zou nalaten enige factuur te betalen.
  13.3. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Designaid verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Designaid van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Designaid als bij haar toeleveranciers, brand, enz.

 14. Geschillenregeling

  14.1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht.
  14.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van huidige algemene voorwaarden.